LỰA CHỌN GIÀN GIÁO XÂY DỰNG

   Khi lựa chọn giàn giáo xây dựng để chống đỡ ván khuôn, cần phải xem xét các mặt: tính chất của công trình; chiều dài và chiều cao của công trình; nhịp, chiều cao và trọng lượng cấu kiện cần chống đỡ; tính chất lặp lại giống nhau của công trình trên mặt bằng và chiều cao…

   Có nghĩa là xem xét công trình một cách tổng thể và chi tiết. Ngoài ra, phải căn cứ vào khả năng của công cụ hiện có và sẽ mua sắm (số lượng, đặc tính kỹ thuật) và lập biện pháp giàn giáo trên cơ sở phù hợp với các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho phép.

 

VÁN KHUÔN NHỰA là một thành viên của Tổng kho cốp pha © 2014